Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.SKLEP.MSBUS.PL

Prosimy o uważne przeczytanie regulaminu. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację zasad zawartych w regulaminie. Niniejsze warunki korzystanie ze sklepu internetowego oraz warunki umowy sprzedaży mają taką samą skuteczność jak umowa podpisana własnoręcznym podpisem. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszym regulaminem, powinieneś zaprzestać korzystania ze sklepu internetowego.

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 3. Sposoby i terminy płatności za produkty
 4. Koszty, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru produktu
 5. Reklamacje
 6. Postanowienia dodatkowe
 7. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne

a) Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklepmsbus.pl prowadzony jest przez Michała Stankiewicz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MS-BUS Firma Handlowa Michał Stankiewicz wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności: ul. Ks. Ściegiennego 7, 40-114 Katowice, NIP 634-228-40-50, REGON 240396696, adres poczty elektronicznej: biuro@msbus.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 662 286 678.

b) Niniejszy Regulamin oraz Sklep Internetowy skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców (Regulamin oraz Sklep Internetowy nie jest skierowany do konsumentów). Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z Sklepu Internetowego oraz warunki Umowy Sprzedaży. Każdy Usługobiorca lub Klient obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

c) Niniejszy Regulamin stanowi, w zakresie wyraźnie nieuregulowanym Umową Sprzedaży, całość porozumienia pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą oraz zastępuje wszelkie poprzednie porozumienia oraz oświadczenia pisemne lub ustne, dotyczące kwestii zawartych w niniejszym Regulaminie.

d) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

e) Definicje:

 • DZIEŃ ROBOCZY –jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • KODEKS CYWILNY –ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • PRODUKT –rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • REGULAMIN –niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • SKLEP INTERNETOWY -sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.msbus.pl
 • SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Michał Stankiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MS-BUS Firma Handlowa Michał Stankiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Ks. Ściegiennego 7, 40-114 Katowice NIP 6342284050, REGON 240396696, adres poczty elektronicznej: biuro@msbus.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 662 286 678.
 • UMOWA SPRZEDAŻY –umowa sprzedaży lub wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
 • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; -korzystającą lub zamierzającą korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Warunki zawierania umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w obu tych wypadkach warunki Umowy Sprzedaży są indywidualnie ustalane przez Klienta i Sprzedawcę przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

3. Sposoby i terminy płatności za produkty

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym
 • płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 • płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy
  Bank: Santander Bank Polska
  Konto PLN: 31 1500 1445 1214 4006 5858 0000
  Konto EURO: 78 1500 1445 1214 4006 5861 0000

4. Koszty, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru produktu

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 • przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
 • przesyłka paletowa
 • odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Ks. Ściegiennego 7, 40-114 Katowice w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00 ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
  Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Drukarni Internetowej w zakładce „Koszty Dostawy”.

4.1 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu, z zastrzeżeniem że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania rachunku bankowego.

4.2 Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta–w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 1 Dnia Roboczego, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu, z zastrzeżeniem że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania rachunku bankowego.

5. Reklamacje

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.

6. Postanowienia dodatkowe

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona -zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie -do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

7. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Sprzedawca/Usługodawca i Klient/Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa

Copyright © 2024 MS-BUS. All Rights Reserved.